PRIVACYBELEID

Bo Vickery is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Bo Vickery
Vincent Doensstraat 19
8380 Lissewege
Tel. : 0468/417219
bovickery13@gmail.com


Adres maatschappelijk zetel:
Bo Vickery
Vincent Doensstraat 19
8380 Lissewege
Tel. : 0468/417219
bovickery13@gmail.com
Ondernemingsnummer : BE 0692.839.722
Vicky Boerjan is de verantwoordelijke voor gegevensbescherming en is te bereiken via bovickery13@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Artlix verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  We verzamelen gegevens om betere diensten te leveren aan al onze gebruikers.    Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovickery13@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Artlix verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het gaat om het normale klanten en orderbeheer (administratie, opvolgen van bestellingen en leveringen, facturatie, opvolgen solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Websites
De websites werden ontwikkeld met verschillende tools. Hierna een opsomming van de websitebuilders of webservices die gebruikt werden met een link naar hun privacybeleid omdat wij afhankelijk zijn van hun privacyinstellingen :
- Carrd.co : https://carrd.co/docs/general/terms
- One.com : https://www.one.com/nl/info/privacy-beleid#DATAPROCESSER
- Leadpages : https://www.leadpages.net/privacy
 
Autoresponder
Bo Vickery maakt gebruik van Autorespond voor het verspreiden van haar berichten, zowel nieuwsbrieven als trainingsinformatie of aankondiging van events. Ook gebruikt Bo Vickery de shoppingcart van Autorespond voor online bestellen en betalen van diensten en/of producten. Bij het verzenden van e-mails via Autorespond worden zogenaamde web beacons meegezonden. Deze web beacons houden bij of de e-mail is geopend en of er op links in de nieuwsbrief is geklikt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Meer informatie daarover vind je via https://www.autorespond.nl/site/privacy

Webminars en masterclasses online
Bo Vickery maakt gebruik van Webminargeek voor de webminars en masterclasses online, aankondigingen van events en nieuwsbrieven. Persoonsgegevens wordt gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het enquêteren van betrokkenen of het doen van wetenschappelijke of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening.  E-mailadres, NAW-gegevens, IP-adres en gegevens met betrekking tot registratiepagina’s en het ontvangen van e-mails in het kader van het registratieproces voor het webminar en de opvolging van het webminar naast het kijkgedrag gedurende de webminars en de interacties die een kijken heeft tijdens een webminar. Het betreft gegevens inzake webminar kijkers en webminar-inschrijvingen.
Meer informatie hierover vind je via https://www.webinargeek.com/privacy.

Betalingen
Inzake betalingen wordt gebruik gemaakt van Moneybird. Dit betreft de normale gegevens die nodig zijn om het betaalverkeer en opvolging ervan te regelen. Meer informatie hierover vind je op https://www.moneybird.nl/privacy/.

Cloudservices
We maken gebruik van verschillende cloudservices om onze informatie te bewaren onder zo veilig mogelijke omstandigheden.
Volgende services worden gebruikt : Dropbox, Onedrive, Icloud en Google Drive.
Hun privacyverklaringen zijn als volgt :
- Dropbox: https://www.dropbox.com/nl_NL/privacy
- Onedrive : https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacy
- Icloud : https://www.apple.com/benl/legal/privacy/nl/
- Google Drive : https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Cookies
Om u in te lichten over het gebruik van cookies en het registeren van uw instemming, gebruiken wij Cookiebot. Hun privacybeleid vindt u hier :  https://test.cookiebot.com/en/privacy-policy/

Chatbox
De internettool voor de chatbox is van Smartsupp.Wij willen immers snel kunnen communiceren met onze klanten op een gebruiksvriendelijke manier. Smartsupp heeft een privacybeleid dat je kan vinden via volgende link :
https://www.smartsupp.com/help/privacy/


Andere platformen die gebruikt worden
Voor het opvolgen van klantencontacten wordt Hubspot CRM gebruikt. Hun privacybeleid vind je hier : https://legal.hubspot.com/privacy-policy.  
Voor koppelingen tussen platformen is gebruikt gemaakt van Piesync, wiens privacysettings je op volgende link kan vinden : https://www.piesync.com/legal/terms-and-conditions/ en van Zapier : https://zapier.com/privacy 
Om workflows, projectmanagement en communicatie te beheren is er Trello en Slack met volgend privacybeleid :
https://trello.com/nl/privacy  
https://slack.com/intl/en-be/privacy-policy
Voor urenregistratie en projectmanagement wordt ook Timechimp gebruikt, wiens privacyverklaring als volgt luidt :
https://www.timechimp.com/privacyverklaring/

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bo Vickery bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bo Vickery verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, een audit of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bo Vickery gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Artlix gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bo Vickery en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bovickery13@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
 
 
Klacht
Artlix wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bo Vickery neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bovickery13@gmail.com

JURIDISCHE INFORMATIE

Deze website is eigendom van Bo Vickery

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BO Vickery of rechthoudende derden.
Indien u ze wilt reproduceren of publiek gebruiken, dan moet u hiervoor schriftelijk de toestemming vragen aan Bo Vickery. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om de informatie op deze website te reproduceren voor persoonlijk gebruik, alsook het recht om deze gratis te verspreiden in beperkte kring. Het plaatsen van deze informatie op uw website, valt hier buiten.

Aanbrengen van een hyperlink
U mag zondermeer en ten alle tijden op websites die u toebehoren, een link aanbrengen naar deze website, zowel naar de homepage als naar een dieper gelegen pagina.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Bo Vickery levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Bo Vickery de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Bo Vickery  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de website www.artlix.be kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bo Vickery geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
BO Vickery kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Bo Vickery verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare software
De software op de website van Bo Vickery wordt aangeboden als service aan de klant en dient uitsluitend ter informatie. Afzonderlijke exemplaren mogen worden gedownload in overeenstemming met onderstaande voorwaarden. Door materialen van deze site te downloaden stemt u in met deze voorwaarden. Als u niet met de voorwaarden instemt, mag u deze site niet gebruiken en geen materialen downloaden.
Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het door implicatie, uitsluiting of anderszins verstrekken van licenties of rechten onder een patent of handelsmerk van Bo Vickery of derden. Behalve wanneer dit hierboven uitdrukkelijk is aangegeven, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als het verstrekken van licenties of rechten onder Bo Vickery copyright.

Specifieke voorwaarden inzake documenten, bestanden en video's op deze site

Documenten die door Bo Vickery worden gepubliceerd op de website van Artlix worden verstrekt zoals ze zijn, zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde toepassing of tegen inbreuk.
Artlix kan onder geen enkele voorwaarde door derden aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op de verstrekte informatie, winst- of omzetderving of kosten voor het vervangen van goederen, zelfs wanneer het vooraf bekend was dat een dergelijke schade zich mogelijk zou kunnen voordoen.

Gebruik van diensten

Alle materialen, informatie of andere communicatie die u naar deze Site overdraagt of verzendt, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en als materialen die niet uw eigendom zijn ("Communicatie"). Bo Vickery heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. Bo Vickery en de vertegenwoordigers van Bo Vickery hebben het recht om de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die daarvan deel uitmaken, te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden. Het verzenden en overdragen van en naar deze Site van illegale, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, pornografische of andere materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.
Bo Vickery heeft de mogelijkheid maar is niet verplicht om gebieden op de website waar gebruikers Communicatie verzenden of overdragen of uitsluitend met elkaar communiceren, te bewaken of te controleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot chat rooms, bulletin boards of andere gebruikersforums, en de inhoud van de Communicatie. Bo Vickery aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze Communicatie, ongeacht of deze valt onder de wetgeving met betrekking tot auteursrechten, smaad, privacy, onzedelijkheid of anderszins.
 
  Dit beleid en deze voorwaarden werden het laatst aangepast op 3 juni 2019.