Factuurvoorwaarden Bo Vickery
 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te 8380 Lissewege, Lisseweegs Opperhof 2 zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling. Bij bepaalde opdrachten kan een voorschot gevraagd worden tot 50 %. Dit zal worden verrekend bij de factuur van het eindbedrag.
   
 2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
   
 3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur alsook een verwijlintrest van 1% per maand.
   
 4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de veertien dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden de werken aanvaard en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.
   
 5. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt Bo Vickery zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld.
  Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar.
   
 6. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaard zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.
   
 7. Voor alle geschillenis het Belgisch recht van toepassing en  zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de Brugge bevoegd.